Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.


ljudi-te-paljivo-sluaju-al-samo-svoj-glas-uju-zato-im-to-manje-kai-ljudi-su-tek-onda-ljudi-kad-im-se-ne-trai-a-mnogo-im-se-nudi-ljudi-su-udne-biljke
miroslav mika antićljuditepažljivosluajual'samosvojglasčujuzatoimtomanjekažisutekondaljudikadsenitanetražimnogonudičudnebiljkekadrastusebesiđusretnuseparaziđuilimimoiđuljudi tete pažljivopažljivo slušajual' samosamo svojsvoj glasglas čujuzato imim štošto manjemanje kažiljudi susu tektek ondaonda ljudiljudi kadkad imim sese ništaništa nene tražimnogo imim sese nudiljudi susu čudnečudne biljkekad rasturastu uu sebesebe siđusretnu sepa sese raziđuili sese mimoiđuljudi te pažljivote pažljivo slušajual' samo svojsamo svoj glassvoj glas čujuzato im štoim što manješto manje kažiljudi su teksu tek ondatek onda ljudionda ljudi kadljudi kad imkad im seim se ništase ništa neništa ne tražia mnogo immnogo im seim se nudiljudi su čudnesu čudne biljkekad rastu urastu u sebeu sebe siđupa se raziđuili se mimoiđu

Većina žena pokušava da promeni muškarca. Kada im to uspe, onda im se ne sviđa ono što su dobile.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.Ljudi ne vide svoje greske, al im tuđe nikad ne izmaknuLjudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.