Ljudi su kao zemlja, mogu vam pomoći da rastete kao osoba ili usporiti vaš rast i pretvoriti vas u obični korov.


ljudi-su-kao-zemlja-mogu-vam-pomoi-da-rastete-kao-osoba-ili-usporiti-va-rast-i-pretvoriti-vas-u-obi-korov
platonljudisukaozemljamoguvampomoćidarasteteosobailiusporitivarastpretvoritivasobičnikorovljudi susu kaokao zemljamogu vamvam pomoćipomoći dada rasteterastete kaokao osobaosoba iliili usporitiusporiti vašvaš rastrast ii pretvoritipretvoriti vasvas uu običniobični korovljudi su kaosu kao zemljamogu vam pomoćivam pomoći dapomoći da rasteteda rastete kaorastete kao osobakao osoba iliosoba ili usporitiili usporiti vašusporiti vaš rastvaš rast irast i pretvoritii pretvoriti vaspretvoriti vas uvas u običniu obični korovljudi su kao zemljamogu vam pomoći davam pomoći da rastetepomoći da rastete kaoda rastete kao osobarastete kao osoba ilikao osoba ili usporitiosoba ili usporiti vašili usporiti vaš rastusporiti vaš rast ivaš rast i pretvoritirast i pretvoriti vasi pretvoriti vas upretvoriti vas u običnivas u obični korovmogu vam pomoći da rastetevam pomoći da rastete kaopomoći da rastete kao osobada rastete kao osoba ilirastete kao osoba ili usporitikao osoba ili usporiti vašosoba ili usporiti vaš rastili usporiti vaš rast iusporiti vaš rast i pretvoritivaš rast i pretvoriti vasrast i pretvoriti vas ui pretvoriti vas u običnipretvoriti vas u obični korov

Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili.Svaki revolucionar zavši ili kao ugnjetavač ili kao izdajnik.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.