Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.


ljudi-nikada-nisu-spremni-da-umru-osim-ukoliko-to-za-slobodu-stoga-oni-ne-vjeruju-potpuno-u-umiranje
albert kamiljudinikadanisuspremnidaumruosimukolikotozaslobodustogaoninevjerujupotpunoumiranjeljudi nikadanikada nisunisu spremnispremni dada umruumru osimosim ukolikoukoliko jeza slobodustoga onioni nene vjerujuvjeruju potpunopotpuno uu umiranjeljudi nikada nisunikada nisu spremninisu spremni daspremni da umruda umru osimumru osim ukolikoosim ukoliko jeje to zastoga oni neoni ne vjerujune vjeruju potpunovjeruju potpuno upotpuno u umiranjeljudi nikada nisu spremninikada nisu spremni danisu spremni da umruspremni da umru osimda umru osim ukolikoumru osim ukoliko jeukoliko je to zaje to za slobodustoga oni ne vjerujuoni ne vjeruju potpunone vjeruju potpuno uvjeruju potpuno u umiranjeljudi nikada nisu spremni danikada nisu spremni da umrunisu spremni da umru osimspremni da umru osim ukolikoda umru osim ukoliko jeosim ukoliko je to zaukoliko je to za slobodustoga oni ne vjeruju potpunooni ne vjeruju potpuno une vjeruju potpuno u umiranje

Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to.Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo.Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.