Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli.


ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
sokratljudikojimalovredeživekakobijelipilidokljudiistinskijedupijuživeliljudi kojikoji malomalo vredevrede živežive kakokako bibi jelijeli ii pilidok ljudiljudi kojikoji istinskiistinski vredevrede jedujedu ii pijupiju kakokako bibi živeliljudi koji malokoji malo vredemalo vrede živevrede žive kakožive kako bikako bi jelibi jeli ijeli i pilidok ljudi kojiljudi koji istinskikoji istinski vredeistinski vrede jeduvrede jedu ijedu i pijui piju kakopiju kako bikako bi živeliljudi koji malo vredekoji malo vrede živemalo vrede žive kakovrede žive kako bižive kako bi jelikako bi jeli ibi jeli i pilidok ljudi koji istinskiljudi koji istinski vredekoji istinski vrede jeduistinski vrede jedu ivrede jedu i pijujedu i piju kakoi piju kako bipiju kako bi živeliljudi koji malo vrede živekoji malo vrede žive kakomalo vrede žive kako bivrede žive kako bi jeližive kako bi jeli ikako bi jeli i pilidok ljudi koji istinski vredeljudi koji istinski vrede jedukoji istinski vrede jedu iistinski vrede jedu i pijuvrede jedu i piju kakojedu i piju kako bii piju kako bi živeli

Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi.Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.Srećni su Španci, jer oni žive da bi pili.Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle.Starac je čovek koji je dovršio svoj ručak i gleda druge kako jedu.