Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni. - Činija Citata

Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.


ljudi-esto-cijelog-vijeka-vuku-za-sobom-obzire-kao-lance-a-na-kraju-vide-koliko-su-nedostojni-i-nepotpuni
ivo andricljudičestocijelogvijekavukuzasobomobzirekaolancenakrajuvidekolikosunedostojninepotpuniljudi čestočesto cijelogcijelog vijekavijeka vukuvuku zaza sobomsobom obzirekao lancena krajukraju videvide kolikokoliko susu nedostojninedostojni ii nepotpuniljudi često cijelogčesto cijelog vijekacijelog vijeka vukuvijeka vuku zavuku za sobomza sobom obzirea na krajuna kraju videkraju vide kolikovide koliko sukoliko su nedostojnisu nedostojni inedostojni i nepotpuniljudi često cijelog vijekačesto cijelog vijeka vukucijelog vijeka vuku zavijeka vuku za sobomvuku za sobom obzirea na kraju videna kraju vide kolikokraju vide koliko suvide koliko su nedostojnikoliko su nedostojni isu nedostojni i nepotpuniljudi često cijelog vijeka vukučesto cijelog vijeka vuku zacijelog vijeka vuku za sobomvijeka vuku za sobom obzirea na kraju vide kolikona kraju vide koliko sukraju vide koliko su nedostojnivide koliko su nedostojni ikoliko su nedostojni i nepotpuni

Ljudi su kao golubovi – kada su na zemlji, jedu ti iz ruke, a čim malo polete, seru po tebi…Budale su s očima slepe koje vide, a zaludu vide.Ako je more život, a valovi problemi i belaji koje on sobom nosi, nemojte bježati i kukati. Jednostavno, naučite surfati !!! Tako će vam svaki val, ma koliko velik bio, predstavljati samo novi izazov i priliku za usavršavanje.Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Ljudi su kao satovi. Neki zure, neki kasne, a neki su i pokvareni. Neki su toliko skupi da kasnije zapravo shvatis da uopste ne vrede.Mi o vuku, a vuk na vrata.