Ljubavi moja, to nije paranoja … Ne osecam se dobro, ja otrovan sam tobom … I jos te volim i uzalud se borim, ti teces mi kroz vene to jace je od ...


ljubavi-moja-to-nije-paranoja-ne-osecam-se-dobro-ja-otrovan-sam-tobom-i-jos-te-volim-i-uzalud-se-borim-ti-teces-mi-kroz-vene-to-jace-od
ljubavimojatonijeparanojaneosecamsedobrojaotrovansamtobomjostevolimuzaludborimtitecesmikrozvenejaceodljubavi mojanije paranojaparanoja …… nene osecamosecam sese dobroja otrovanotrovan samsam tobomtobom …i josjos tete volimvolim ii uzaluduzalud sese borimti tecesteces mimi krozkroz venejace jeje ododnije paranoja …paranoja … ne… ne osecamne osecam seosecam se dobroja otrovan samotrovan sam tobomsam tobom …tobom … i… i josi jos tejos te volimte volim ivolim i uzaludi uzalud seuzalud se borimti teces miteces mi krozmi kroz venevene to jacejace je odje odnije paranoja … neparanoja … ne osecam… ne osecam sene osecam se dobroja otrovan sam tobomotrovan sam tobom …sam tobom … itobom … i jos… i jos tei jos te volimjos te volim ite volim i uzaludvolim i uzalud sei uzalud se borimti teces mi krozteces mi kroz venekroz vene to jacevene to jace jejace je odnije paranoja … ne osecamparanoja … ne osecam se… ne osecam se dobroja otrovan sam tobom …otrovan sam tobom … isam tobom … i jostobom … i jos te… i jos te volimi jos te volim ijos te volim i uzaludte volim i uzalud sevolim i uzalud se borimti teces mi kroz venemi kroz vene to jacekroz vene to jace jevene to jace je od

Ljudi poklanjaju cveće zato što je u cveću istinski smisao Ljubavi. Ko želi da poseduje cvet, videće ga kako vene.Nacionalizam je, pre svega paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja.kriva sam sto te volim jos uvek snage imam….Dok sam s tobom govorio telefonom moja krv je tekla žicom do tvojih usta i telefonska mreža se pretvarala u krvotok.To sto sada osecam tebe ne brine, ali lazem sebe, kazem da dobro je.Kakoo poslee nass,daa suncuu vratim sjajjj,kako poslee nass,kada znam daa je krajj,nestalo je svee kroz hladan vetar jos ti cujem glas,I u svakoj jos te trazim ...