Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.


ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav
leo buscaglialjubavspontanažudizaizrazomradostiljepotiistinipasuzamaživitrenutkunegubiseprolostitežipremasutranjicisadaljubav jeje spontanaspontana ii žudižudi zaza izrazomizrazom uu radostipa iu suzamaljubav živiživi uu trenutkune gubigubi sese uu prošlostiprošlosti ii nene težiteži premaprema sutrašnjiciljubav jeje sadaljubav je spontanaje spontana ispontana i žudii žudi zažudi za izrazomza izrazom uizrazom u radostipa i ui u suzamaljubav živi uživi u trenutkune gubi segubi se use u prošlostiu prošlosti iprošlosti i nei ne težine teži premateži prema sutrašnjiciljubav je sada

Ljubav je zadovoljstvo posjedovati, žudnja da se posjedovano posjeduje u svoj njegovoj ljepoti.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.Ljubav se rađa, živi i umire u očima.Ljubav ne teži da zadovolji hir, Sebičnost je nikad nije takla, Smao drugom ona daje mir I stvara nebo u očaju pakla.