Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve! - Činija Citata

Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!


ljubav-nema-nikakve-veze-s-onim-to-oekujete-da-ete-dobiti-samo-s-onim-to-oekujete-da-ete-dati-i-to-sve
katharine hepburnljubavnemanikakvevezeonimtoočekujetedaćetedobitisamodatitosveljubav nemanema nikakvenikakve vezeveze ss onimonim štošto očekujeteočekujete dada ćetećete dobitisamo ss onimonim štošto očekujeteočekujete dada ćetećete datidati –je sveljubav nema nikakvenema nikakve vezenikakve veze sveze s onims onim štoonim što očekujetešto očekujete daočekujete da ćeteda ćete dobitisamo s onims onim štoonim što očekujetešto očekujete daočekujete da ćeteda ćete datićete dati –dati – ii to jeljubav nema nikakve vezenema nikakve veze snikakve veze s onimveze s onim štos onim što očekujeteonim što očekujete dašto očekujete da ćeteočekujete da ćete dobitisamo s onim štos onim što očekujeteonim što očekujete dašto očekujete da ćeteočekujete da ćete datida ćete dati –ćete dati – i– i to jei to je sveljubav nema nikakve veze snema nikakve veze s onimnikakve veze s onim štoveze s onim što očekujetes onim što očekujete daonim što očekujete da ćetešto očekujete da ćete dobitisamo s onim što očekujetes onim što očekujete daonim što očekujete da ćetešto očekujete da ćete datiočekujete da ćete dati –da ćete dati – idati – i to je– i to je sve

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim ali me to ne buni jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.Ne pokušavajte da sagradite zid. Nemojte da verujete da ćete sagraditi najveći zid ikada sagrađen. Vodite se mišlju da ćete položiti jednu ciglu, najsavršeniju ciglu koja postoji, i to radite svakoga dana dok ne sagradite zid. Najteže je načiniti prvi korak kada znate koliko vas težak okršaj očekuje. Meni zadatak nikada nije težak, uvek je to samo jedna cigla.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.