Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši.


ljubav-najjae-oru-koje-postoji-nema-te-sile-i-tog-oruja-koje-e-moi-protiv-ljubavi-da-se-bori-sve-se-rui
otac tadejljubavnajjačeoružjekojepostojinematesiletogoružjaćemoćiprotivljubavidaseborisveruiljubav jeje najjačeoružje kojekoje postojinema tete silesile ii togoružja kojekoje ćeće moćimoći protivprotiv ljubaviljubavi dada sese borisve sese tutu rušiljubav je najjačeje najjače oružjenajjače oružje kojeoružje koje postojinema te silete sile isile i togi tog oružjatog oružja kojeoružja koje ćekoje će moćiće moći protivmoći protiv ljubaviprotiv ljubavi daljubavi da seda se borisve se tuse tu rušiljubav je najjače oružjeje najjače oružje kojenajjače oružje koje postojinema te sile ite sile i togsile i tog oružjai tog oružja kojetog oružja koje ćeoružja koje će moćikoje će moći protivće moći protiv ljubavimoći protiv ljubavi daprotiv ljubavi da seljubavi da se borisve se tu rušiljubav je najjače oružje kojeje najjače oružje koje postojinema te sile i togte sile i tog oružjasile i tog oružja kojei tog oružja koje ćetog oružja koje će moćioružja koje će moći protivkoje će moći protiv ljubaviće moći protiv ljubavi damoći protiv ljubavi da seprotiv ljubavi da se bori

Glavni temelj svih država, novih, starih ili postojećih, su dobri zakoni i dobro oružje. Ne možete imati dobre zakone bez dobrog oružja, a gdje postoji dobro oružje, dobri zakoni će doći sami od sebe.Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Pronađi srce koje će te voleti kad si najgori i ruke koje će te čuvati kad si najslabiji.Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.Ljubav će sve pobijediti, i mi se pokorimo ljubavi. (Omnia vincet amor, et nos cedamus amori!)Mladi ljudi koji žele da se uzmu liče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice koje su već unutra uzalud muče da izađu napolje.