Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu.


ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu
han suyinljubavizmeđudvabićamožeznačitisamotodasedvijeduepribližeprepoznajutetitetjeejednadruguljubav izmeđuizmeđu dvadva bićabića možemože značitiznačiti samoda sese dvijedvije dušeduše približeprepoznaju sese tete štiteštite ii tješetješe jednajedna druguljubav između dvaizmeđu dva bićadva bića možebića može značitimože značiti samosamo to dada se dvijese dvije dušedvije duše približeprepoznaju se tese te štitete štite ištite i tješei tješe jednatješe jedna druguljubav između dva bićaizmeđu dva bića možedva bića može značitibića može značiti samoznačiti samo to dasamo to da seda se dvije dušese dvije duše približeprepoznaju se te štitese te štite ite štite i tješeštite i tješe jednai tješe jedna druguljubav između dva bića možeizmeđu dva bića može značitidva bića može značiti samomože značiti samo to daznačiti samo to da sesamo to da se dvijeda se dvije duše približeprepoznaju se te štite ise te štite i tješete štite i tješe jednaštite i tješe jedna drugu

Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna.Ljudi nisu ni svjesni kako samo jedna mala sitnica može podići zid između ljudi.Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela.Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika.Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.