LJubav daje ljudima neocenjeno blabo, jer sjedinjuje čovka sa Bogom.


ljubav-daje-ljudima-neocenjeno-blabo-jer-sjedinjuje-ovka-bogom
lav tolstojljubavdajeljudimaneocenjenoblabojersjedinjuječovkabogomljubav dajedaje ljudimaljudima neocenjenoneocenjeno blabojer sjedinjujesjedinjuje čovkačovka sasa bogomljubav daje ljudimadaje ljudima neocenjenoljudima neocenjeno blabojer sjedinjuje čovkasjedinjuje čovka sačovka sa bogomljubav daje ljudima neocenjenodaje ljudima neocenjeno blabojer sjedinjuje čovka sasjedinjuje čovka sa bogomljubav daje ljudima neocenjeno blabojer sjedinjuje čovka sa bogom

Ljubav daje ljudima neocenjeno blabo, jer sjedinjuje čovka sa Bogom.Ja sam u miru sa Bogom. Moji konflikti su sa ljudima.Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću.Smirenost je dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagoslov.Poslodavac ne daje platu, on je samo isplaćuje…Platu daje kupac!