Ljubav je automobil bez problema. Problemi su jedino u vozaču, u putnicima i na putu.


ljubav-automobil-bez-problema-problemi-su-jedino-u-vozau-u-putnicima-i-na-putu
ljubavautomobilbezproblemaproblemisujedinovozačuputnicimanaputuljubav jeje automobilautomobil bezbez problemaproblemi susu jedinojedino uu vozačuu putnicimaputnicima ii nana putuljubav je automobilje automobil bezautomobil bez problemaproblemi su jedinosu jedino ujedino u vozačuu putnicima iputnicima i nai na putuljubav je automobil bezje automobil bez problemaproblemi su jedino usu jedino u vozačuu putnicima i naputnicima i na putuljubav je automobil bez problemaproblemi su jedino u vozačuu putnicima i na putu

Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u srećniji život.Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u sretniji život.Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.to se dogodilo u na putu u ludilo srce mi se u tebe opasno zaljubilo