Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.


lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
nikolaj velimirovićlakoljudimaboritisezverovimaljudiimajuoružjekojezverinemajualitekoduhovimazlobejerovislužeoružjemljudilako jeje ljudimaljudima boritiboriti sese sasa zverovimaljudi imajuoružje kojekoje zverizveri nemajuali jeje teškoteško ljudimaljudima boritiboriti sese sasa duhovimaduhovima zlobejer oviovi sese služeoružjem kojekoje ljudiljudi nemajulako je ljudimaje ljudima boritiljudima boriti seboriti se sase sa zverovimaljudi imaju oružjeimaju oružje kojeoružje koje zverikoje zveri nemajuali je teškoje teško ljudimateško ljudima boritiljudima boriti seboriti se sase sa duhovimasa duhovima zlobejer ovi seovi se služese služe oružjemsluže oružjem kojeoružjem koje ljudikoje ljudi nemaju

Ne smeš se prečesto boriti sa jednim neprijateljem, jer ćeš ga podučiti svom celokupnom umeću ratovanja.Usamljenost se ne leči druženjem sa drugim ljudima, ona se leči kontaktom sa stvarnošću. Okrenite se pravim stvarima, izvucite se iz gužve i vratite se prirodi – stupite u dodir sa drvećem, travom, kamenjem, životinjama i pticama, sa morem i oblacima, sa nebom i zvezdama..Lukavstvom se valja boriti kada neko nije jak s oružjem.Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.Ljudi su dorasli da se obračunaju sa drugim ljudima, ali ne s problemima.Sreća je poput onih vrata u bajkama koje čuvaju zmajevi; mi se moramo boriti da je osvojimo.