Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.


lake-nagovoriti-ljude-na-zlo-i-mrnju-nego-na-dobro-i-ljubav-zlo-privlano-i-blie-ljudskoj-prirodi-za-dobro-i-ljubav-treba-izrasti-treba-se-pomuiti
meša selimovićlakenagovoritiljudenazlomržnjunegodobroljubavzloprivlačnobliželjudskojprirodizaljubavtrebaizrastisepomučitilakše jeje nagovoritinagovoriti ljudeljude nana zlozlo ii mržnjunego nana dobrodobro ii ljubavzlo jeje privlačnoprivlačno ii bližebliže jeje ljudskojljudskoj prirodiza dobrodobro ii ljubavljubav trebatreba izrastitreba sese pomučitilakše je nagovoritije nagovoriti ljudenagovoriti ljude naljude na zlona zlo izlo i mržnjunego na dobrona dobro idobro i ljubavzlo je privlačnoje privlačno iprivlačno i bližei bliže jebliže je ljudskojje ljudskoj prirodiza dobro idobro i ljubavi ljubav trebaljubav treba izrastitreba se pomučiti

Pre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim.jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobroAko možeš da učiniš dobro delo, da ukažeš ljubav nekome, imaj uvek na umu da to treba odmah da učiniš, jer ćeš propustiti priliku i ona ti se neće vratiti.Majčina ljubav je mir. Ne treba je dostizati, treba je zaslužiti.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.