Kuda god bacim pogled – svuda bičevi i lanci, sramota zlokobnih zakona, nemoćne suze ropstva; svuda je nepravedna vlast.


kuda-god-bacim-pogled-svuda-bievi-i-lanci-sramota-zlokobnih-zakona-nemone-suze-ropstva-svuda-nepravedna-vlast
aleksandar puškinkudagodbacimpogledsvudabičevilancisramotazlokobnihzakonanemoćnesuzeropstvanepravednavlastkuda godgod bacimbacim pogledpogled –– svudasvuda bičevibičevi ii lancisramota zlokobnihzlokobnih zakonanemoćne suzesuze ropstvasvuda jeje nepravednanepravedna vlastkuda god bacimgod bacim pogledbacim pogled –pogled – svuda– svuda bičevisvuda bičevi ibičevi i lancisramota zlokobnih zakonanemoćne suze ropstvasvuda je nepravednaje nepravedna vlastkuda god bacim pogledgod bacim pogled –bacim pogled – svudapogled – svuda bičevi– svuda bičevi isvuda bičevi i lancisvuda je nepravedna vlastkuda god bacim pogled –god bacim pogled – svudabacim pogled – svuda bičevipogled – svuda bičevi i– svuda bičevi i lanci

Daće Gospod blagodat. To je božanska sila koja deluje svuda, a osobito u dušama koje traže Gospoda, Izvora Života. Mir Božiji se svuda seje.Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.Bilo da su lanci od čelika ili svile – oni su i dalje lanci.Teško svuda svomu bez svojega.Sreća je uvek i svuda prisutna. Treba samo biti tu.Vrata mandarinova svuda široko su otvorena. Vi, koji imate pravo, a nemete novca, ne ulazite.