Kuća nije dom ukoliko ne sadrži hranu i vatru za um koliko i za telo.


kua-nije-dom-ukoliko-ne-sadri-hranu-i-vatru-za-um-koliko-i-za-telo
bendžamin frenklinkućanijedomukolikonesadržihranuvatruzaumkolikotelokuća nijenije domdom ukolikoukoliko nene sadržisadrži hranuhranu ii vatruvatru zaza umum kolikokoliko ii zaza telokuća nije domnije dom ukolikodom ukoliko neukoliko ne sadržine sadrži hranusadrži hranu ihranu i vatrui vatru zavatru za umza um kolikoum koliko ikoliko i zai za telokuća nije dom ukolikonije dom ukoliko nedom ukoliko ne sadržiukoliko ne sadrži hranune sadrži hranu isadrži hranu i vatruhranu i vatru zai vatru za umvatru za um kolikoza um koliko ium koliko i zakoliko i za telokuća nije dom ukoliko nenije dom ukoliko ne sadržidom ukoliko ne sadrži hranuukoliko ne sadrži hranu ine sadrži hranu i vatrusadrži hranu i vatru zahranu i vatru za umi vatru za um kolikovatru za um koliko iza um koliko i zaum koliko i za telo

Kuća je zatvor za devojku, a radionica za ženu.Moje telo je moglo da izdrži štake, ali moj um nije mogao da podnese odvojenost od terena.Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.Čovek treba više da brine za dušu nego za telo.Nebo porumeni pa siđe na zemlju; ima ga za svakog, za bogata i za siromaha, za sultana i za roba i apsenika.Kći je svetionik za tudji dom.