Koliko li je samo potrebno duha da čovjek ne bi ispao smiješan?


koliko-li-samo-potrebno-duha-da-ovjek-ne-bi-ispao-smijean
charles baudelairekolikolisamopotrebnoduhadačovjeknebiispaosmijeankoliko lili jeje samosamo potrebnopotrebno duhaduha dada čovjekčovjek nene bibi ispaoispao smiješankoliko li jeli je samoje samo potrebnosamo potrebno duhapotrebno duha daduha da čovjekda čovjek nečovjek ne bine bi ispaobi ispao smiješankoliko li je samoli je samo potrebnoje samo potrebno duhasamo potrebno duha dapotrebno duha da čovjekduha da čovjek neda čovjek ne bičovjek ne bi ispaone bi ispao smiješankoliko li je samo potrebnoli je samo potrebno duhaje samo potrebno duha dasamo potrebno duha da čovjekpotrebno duha da čovjek neduha da čovjek ne bida čovjek ne bi ispaočovjek ne bi ispao smiješan

Koliko bi očiju trebao imati čovjek da opazi sreću koja ga okružuje?Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi.Ograničiti našu pažnju samo na zemaljske materije bi predstavljalo ograničavanje ljudskog duha.koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno.