Koliko će momaka iz Guče završiti kod kiropraktičara, samo zato što je i njihova debela devojka htela na ramena :D


koliko-e-momaka-iz-gue-zavriti-kod-kiropraktiara-samo-zato-to-i-njihova-debela-devojka-htela-na-ramena-d
kolikoćemomakaizgučezavritikodkiropraktičarasamozatotonjihovadebeladevojkahtelanaramenakoliko ćeće momakamomaka iziz gučeguče završitizavršiti kodkod kiropraktičarasamo zatozato štošto jei njihovanjihova debeladebela devojkadevojka htelahtela nana ramenakoliko će momakaće momaka izmomaka iz gučeiz guče završitiguče završiti kodzavršiti kod kiropraktičarasamo zato štozato što ješto je ije i njihovai njihova debelanjihova debela devojkadebela devojka hteladevojka htela nahtela na ramenakoliko će momaka izće momaka iz gučemomaka iz guče završitiiz guče završiti kodguče završiti kod kiropraktičarasamo zato što jezato što je išto je i njihovaje i njihova debelai njihova debela devojkanjihova debela devojka hteladebela devojka htela nadevojka htela na ramenakoliko će momaka iz gučeće momaka iz guče završitimomaka iz guče završiti kodiz guče završiti kod kiropraktičarasamo zato što je izato što je i njihovašto je i njihova debelaje i njihova debela devojkai njihova debela devojka htelanjihova debela devojka htela nadebela devojka htela na ramena

Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca.Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...Dim od cigareta uvek ode kod nepušača, kao sto lepa devojka uvek ode kod seljakaČak i će filozofi hvaliti rat govoreći da on čini čovečanstvo plemenitim, zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“