Kolektivni strah potiče nagon čopora, i teži da stvori divljaštvo prema onima koji se ne smatraju članovima tog čopora. - Činija Citata

Kolektivni strah potiče nagon čopora, i teži da stvori divljaštvo prema onima koji se ne smatraju članovima tog čopora.


kolektivni-strah-potie-nagon-opora-i-tei-da-stvori-divljatvo-prema-onima-koji-se-ne-smatraju-lanovima-tog-opora
bertrand raselkolektivnistrahpotičenagončoporatežidastvoridivljatvopremaonimakojisenesmatrajučlanovimatogčoporakolektivni strahstrah potičepotiče nagonnagon čoporai težiteži dada stvoristvori divljaštvodivljaštvo premaprema onimaonima kojikoji sese nene smatrajusmatraju članovimačlanovima togtog čoporakolektivni strah potičestrah potiče nagonpotiče nagon čoporai teži dateži da stvorida stvori divljaštvostvori divljaštvo premadivljaštvo prema onimaprema onima kojionima koji sekoji se nese ne smatrajune smatraju članovimasmatraju članovima togčlanovima tog čoporakolektivni strah potiče nagonstrah potiče nagon čoporai teži da stvoriteži da stvori divljaštvoda stvori divljaštvo premastvori divljaštvo prema onimadivljaštvo prema onima kojiprema onima koji seonima koji se nekoji se ne smatrajuse ne smatraju članovimane smatraju članovima togsmatraju članovima tog čoporakolektivni strah potiče nagon čoporai teži da stvori divljaštvoteži da stvori divljaštvo premada stvori divljaštvo prema onimastvori divljaštvo prema onima kojidivljaštvo prema onima koji seprema onima koji se neonima koji se ne smatrajukoji se ne smatraju članovimase ne smatraju članovima togne smatraju članovima tog čopora

Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje.Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni.