Koji muškarac najbrže sređuje sobu? – Onaj koji zna da će da kr*še.


koji-mukarac-najbre-sreuje-sobu-onaj-koji-zna-da-e-da-kre
kojimukaracnajbržesređujesobuonajkojiznadaćekrekoji muškaracmuškarac najbrženajbrže sređujesređuje sobu– onajonaj kojikoji znazna dada ćeće dada kr*šekoji muškarac najbržemuškarac najbrže sređujenajbrže sređuje sobu– onaj kojionaj koji znakoji zna dazna da ćeda će daće da kr*šekoji muškarac najbrže sređujemuškarac najbrže sređuje sobu– onaj koji znaonaj koji zna dakoji zna da ćezna da će dada će da kr*šekoji muškarac najbrže sređuje sobu– onaj koji zna daonaj koji zna da ćekoji zna da će dazna da će da kr*še

Šta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.Onaj osećaj kad si na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili… Haha xDTko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Onaj koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja.Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.