Koji muškarac najbrže sređuje sobu? – Onaj koji zna da će da kr*še.


koji-mukarac-najbre-sreuje-sobu-onaj-koji-zna-da-e-da-kre
kojimukaracnajbržesređujesobuonajkojiznadaćekrekoji muškaracmuškarac najbrženajbrže sređujesređuje sobu– onajonaj kojikoji znazna dada ćeće dada kr*šekoji muškarac najbržemuškarac najbrže sređujenajbrže sređuje sobu– onaj kojionaj koji znakoji zna dazna da ćeda će daće da kr*šekoji muškarac najbrže sređujemuškarac najbrže sređuje sobu– onaj koji znaonaj koji zna dakoji zna da ćezna da će dada će da kr*šekoji muškarac najbrže sređuje sobu– onaj koji zna daonaj koji zna da ćekoji zna da će dazna da će da kr*še

Onaj koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja.Šta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.Onaj koji vara će uvek naći one koje će lako prevariti.