Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi. - Činija Citata

Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.


ko-poznaje-druge-bistar-ko-poznaje-sebe-mudar-ko-pobedi-druge-silovit-ko-pobedi-sebe-snaan-ko-povredi-sebe-moan-ko-dovoljan-samom-sebi-bogat-ko
lao cekopoznajedrugebistarsebemudarpobedisilovitsnažanpovredimoćandovoljansamomsebibogatsačuvapoložajtrpeljivneizgubisvestsmrtidalježiviko poznajepoznaje drugebistar jeko poznajepoznaje sebemudar jeko pobedipobedi drugesilovit jeko pobedipobedi sebesnažan jeko povredipovredi sebemoćan jeko dovoljandovoljan jeje samomsamom sebibogat jeko sačuvasačuva položajtrpeljiv jeko nene izgubiizgubi svestsvest uu smrtii daljedalje živiko poznaje drugeko poznaje sebeko pobedi drugeko pobedi sebeko povredi sebeko dovoljan jedovoljan je samomje samom sebiko sačuva položajko ne izgubine izgubi svestizgubi svest usvest u smrtii dalje živi

Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ko druge vređa, sebe ne zaštićuje.Ko hoće druge kažnjavati treba od sebe početi.Ko uci, znade. Ko krade, imade.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.