Ko nastoji da zadovolji sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom.


ko-nastoji-da-zadovolji-sve-svoje-strasti-taj-gasi-vatru-slamom
konfučijekonastojidazadovoljisvesvojestrastitajgasivatruslamomko nastojinastoji dada zadovoljizadovolji svesve svojesvoje strastitaj gasigasi vatruvatru slamomko nastoji danastoji da zadovoljida zadovolji svezadovolji sve svojesve svoje strastitaj gasi vatrugasi vatru slamomko nastoji da zadovoljinastoji da zadovolji sveda zadovolji sve svojezadovolji sve svoje strastitaj gasi vatru slamomko nastoji da zadovolji svenastoji da zadovolji sve svojeda zadovolji sve svoje strasti

Ko nastoji zadovoljiti sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom.Ko je duga vijeka, taj nadživi sve, pa i svoje zasluge.Ko nauči svoje dete da se zadovolji malim, ostavlja im i više bogatstva.Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Ljudi se obično plaše da oslobode energiju, zato što na taj način otkrivaju znatan deo sebe i svoje ličnosti: time znači, pokazujemo sva svoja unutrašnja doživljavanja i preživljavanja. S druge strane, mnogi ne vole da vide taj energetski naboj jer ih to zastrašuje. Nema razloga potiskivati ono što je u nama!Ovaj svet, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek , nego je uvek bio, jeste i biće vatra večito živa, koja se s merom pali i s merom gasi.