Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban! - Činija Citata

Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban!


ko-besposliario-u-doba-setve-tome-u-doba-etve-srp-nee-biti-potreban
indijska poslovicakobesposličariodobasetvetomežetvesrpnećebitipotrebanko jeje besposličariobesposličario uu dobadoba setvetome uu dobadoba žetvežetve srpsrp nećeneće bitibiti potrebanko je besposličarioje besposličario ubesposličario u dobau doba setvetome u dobau doba žetvedoba žetve srpžetve srp nećesrp neće bitineće biti potrebanko je besposličario uje besposličario u dobabesposličario u doba setvetome u doba žetveu doba žetve srpdoba žetve srp nećežetve srp neće bitisrp neće biti potrebanko je besposličario u dobaje besposličario u doba setvetome u doba žetve srpu doba žetve srp nećedoba žetve srp neće bitižetve srp neće biti potreban

Saznao sam u koje doba godine je ovde najlepše. U ono doba godine kad si ti tu.Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima.Stare ljubavi i stare klade upale se u svako doba.Ne postoji veća žalost od prisećanja na sreću u doba bede.Ne postoji veća žalost od prisjećanja na sreću u doba bijede.Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere)