Knjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivice k pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu.


knjiga-u-cijelosti-put-od-zla-k-dobrome-od-krivice-k-pravdi-od-pogrenoga-k-istinitome-od-noi-ka-danu
viktor igoknjigacijelostiputodzladobromekrivicepravdipogrenogaistinitomenoćikadanuknjiga jeu cijelosticijelosti putput odod zlazla kk dobromeod krivicekrivice kk pravdiod pogrešnogapogrešnoga kk istinitomeod noćinoći kaka danuknjiga je uje u cijelostiu cijelosti putcijelosti put odput od zlaod zla kzla k dobromeod krivice kkrivice k pravdiod pogrešnoga kpogrešnoga k istinitomeod noći kanoći ka danuknjiga je u cijelostije u cijelosti putu cijelosti put odcijelosti put od zlaput od zla kod zla k dobromeod krivice k pravdiod pogrešnoga k istinitomeod noći ka danuknjiga je u cijelosti putje u cijelosti put odu cijelosti put od zlacijelosti put od zla kput od zla k dobrome

Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…Žalosna je istina da se čovekov život zaista sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.Knjiga je jedinstvena, prenosiva magija.Najgore osećanje krivice je da prihvatite nezasluženu krivicu.Niko nije nesretan bez svoje krivice.