Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo. - Činija Citata

Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.


kasno-seanja-uzalud-se-javljate-beskorisne-su-vae-nemone-utehe-i-podseanja-na-ono-to-moglo-biti-jer-to-nije-bilo-nije-moglo-biti-a-uvek-izgleda
meša selimovićkasnosećanjauzaludsejavljatebeskorisnesuvaenemoćneutehepodsećanjanaonotomoglobitijernijebilobitiuvekizgledalepoostvarilokasno jeuzalud sese javljatebeskorisne susu vaševaše nemoćnenemoćne uteheutehe ii podsećanjapodsećanja nana onoono štošto jeje moglomoglo bitibiti jerjer štošto nijenije bilonije nini moglomoglo bitiuvek izgledaizgleda lepolepo onoono štošto sese nijenije ostvarilouzalud se javljatebeskorisne su vašesu vaše nemoćnevaše nemoćne utehenemoćne utehe iutehe i podsećanjai podsećanja napodsećanja na onona ono štoono što ješto je mogloje moglo bitimoglo biti jerbiti jer štojer što niješto nije bilonije ni mogloni moglo bitia uvek izgledauvek izgleda lepoizgleda lepo onolepo ono štoono što sešto se nijese nije ostvarilo

Uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Završiću našu priču s' jednim 'moglo je biti, ali nije. I ko zna,kroz par godina kad sretnemo se,pričaćemo o nama kroz šalu,možda,mada ni jednom ni drugom neće biti smešno u dubini duše. A onda jednog jutra shvatićeš,kao i ja,da oni što se bude na drugoj strani kreveta nisu mi. I više neće biti smešno,već tužno. Nedostajaće mi ona tvoja druga strana mene da upotpuni mozaik moje životne priče.Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...