Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom.


kao-to-vetar-ne-satire-vrstu-stenu-tako-se-pametni-ljudi-ne-kolebaju-pred-pokudom-ili-pohvalom
budakaotovetarnesatirečvrstustenutakosepametniljudikolebajupredpokudomilipohvalomkao štošto vetarvetar nene satiresatire čvrstučvrstu stenustenu takotako sese nini pametnipametni ljudiljudi nene kolebajukolebaju predpred pokudompokudom iliili pohvalomkao što vetaršto vetar nevetar ne satirene satire čvrstusatire čvrstu stenučvrstu stenu takostenu tako setako se nise ni pametnini pametni ljudipametni ljudi neljudi ne kolebajune kolebaju predkolebaju pred pokudompred pokudom ilipokudom ili pohvalomkao što vetar nešto vetar ne satirevetar ne satire čvrstune satire čvrstu stenusatire čvrstu stenu takočvrstu stenu tako sestenu tako se nitako se ni pametnise ni pametni ljudini pametni ljudi nepametni ljudi ne kolebajuljudi ne kolebaju predne kolebaju pred pokudomkolebaju pred pokudom ilipred pokudom ili pohvalomkao što vetar ne satirešto vetar ne satire čvrstuvetar ne satire čvrstu stenune satire čvrstu stenu takosatire čvrstu stenu tako sečvrstu stenu tako se nistenu tako se ni pametnitako se ni pametni ljudise ni pametni ljudi neni pametni ljudi ne kolebajupametni ljudi ne kolebaju predljudi ne kolebaju pred pokudomne kolebaju pred pokudom ilikolebaju pred pokudom ili pohvalom

Najveća je pohvala one žene koju muškarci ne spominju ni pohvalom ni pokudom.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobrog dela.Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju.Kao što se po jednoj ovci ne gleda čitavo stado, tako se i po jednom čovjeku ne gleda čitav narod.Bog skriva stvari tako što ih stavlja pred naše oči.