Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom.


kako-e-drugima-upravljati-onaj-koji-ne-zna-upravljati-sam-sobom
konfučijekakoćedrugimaupravljationajkojineznasamsobomkako ćeće drugimadrugima upravljatiupravljati onajonaj kojikoji nene znazna upravljatiupravljati samsam sobomkako će drugimaće drugima upravljatidrugima upravljati onajupravljati onaj kojionaj koji nekoji ne znane zna upravljatizna upravljati samupravljati sam sobomkako će drugima upravljatiće drugima upravljati onajdrugima upravljati onaj kojiupravljati onaj koji neonaj koji ne znakoji ne zna upravljatine zna upravljati samzna upravljati sam sobomkako će drugima upravljati onajće drugima upravljati onaj kojidrugima upravljati onaj koji neupravljati onaj koji ne znaonaj koji ne zna upravljatikoji ne zna upravljati samne zna upravljati sam sobom

Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom.Ako poznaješ rieku, lakše ćeš upravljati čamcem.Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra tako da plovimo u željenom smeru.Najgluplja žena može da upravlja pametnim čovekom, ali upravljati budalom – može samo pametna žena.Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?