Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!


kae-da-voli-kiuali-se-sakriva-ispod-kiobrana-kad-pada-kae-da-voli-sunceali-trai-hlad-kada-greje-kae-da-voli-vetarali-kad-duva-zatvara-prozor-zbog-toga
bob marlikažedavolikiualisesakrivaispodkiobranakadpadasuncealitražihladkadagrejevetaraliduvazatvaraprozorzbogtogaplaimkažemenekažeš dada volišse sakrivašsakrivaš ispodispod kišobranakišobrana kadkad padakažeš dada volištražiš hladhlad kadakada grejekažeš dada voliškad duvaduva zatvarašzatvaraš prozorzbog togatoga sese plašimplašim kadkad kažeškažeš dada volišvoliš menekažeš da volišse sakrivaš ispodsakrivaš ispod kišobranaispod kišobrana kadkišobrana kad padakažeš da volištražiš hlad kadahlad kada grejekažeš da voliškad duva zatvarašduva zatvaraš prozorzbog toga setoga se plašimse plašim kadplašim kad kažeškad kažeš dakažeš da volišda voliš mene

Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš.Moraš da imaš sreće sa ženama, jer se sa njima uglavnom slučajno upoznaš. Ako skreneš desno iza ovog ugla, srešćeš tu ženu, ako skreneš levo, srešćeš onu ženu. Ljubav ima formu slučajnosti. Populacija se meša i dvoje ljudi se nekako sretnu. Možeš da kažeš da voliš neku ženu, ali postoji žena koju nikada nećeš sresti i koju možeš da voliš neuporedivo više.Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš.