Kada volimo nemamo nikakve potrebe da shvatimo šta se dešava jer se sve dešava u nama.


kada-volimo-nemamo-nikakve-potrebe-da-shvatimo-se-deava-jer-se-sve-deava-u-nama
paulo koeljokadavolimonemamonikakvepotrebedashvatimotasedeavajersvenamakada volimovolimo nemamonemamo nikakvenikakve potrebepotrebe dada shvatimoshvatimo štašta sese dešavadešava jerjer sese svesve dešavadešava uu namakada volimo nemamovolimo nemamo nikakvenemamo nikakve potrebenikakve potrebe dapotrebe da shvatimoda shvatimo štashvatimo šta sešta se dešavase dešava jerdešava jer sejer se svese sve dešavasve dešava udešava u namakada volimo nemamo nikakvevolimo nemamo nikakve potrebenemamo nikakve potrebe danikakve potrebe da shvatimopotrebe da shvatimo štada shvatimo šta seshvatimo šta se dešavašta se dešava jerse dešava jer sedešava jer se svejer se sve dešavase sve dešava usve dešava u namakada volimo nemamo nikakve potrebevolimo nemamo nikakve potrebe danemamo nikakve potrebe da shvatimonikakve potrebe da shvatimo štapotrebe da shvatimo šta seda shvatimo šta se dešavashvatimo šta se dešava jeršta se dešava jer sese dešava jer se svedešava jer se sve dešavajer se sve dešava use sve dešava u nama

Shvati šta se s tobom dešava i shvatićeš šta se dešava sa svetom.Shvati šta se s tobom dešava i shvatićeš šta se dešava sa svijetom.Nije važno šta se dešava u svijetu,  nije važno šta će biti sutra, važan je ovaj čas blaženstva bez misli.Nije teškoća u onome što se dešava, već što ne može ni da se pomiri ni da šta izmjeni.Znam da se sve dešava sa nekim razlogom, ali ponekad bih stvarno volela da znam koji je to razlog…Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.