Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-shvatio-sam-koliko-moe-biti-uvredljivo-kada-pokuavam-da-nateram-nekoga-da-radi-ono-to-ja-hou-iako-znam-da-trenutak
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeshvatiokolikomožebitiuvredljivokadapokuavamdanateramnekogaradionotojahoćuiakoznamtrenutaknijepraviosobaspremnazatopačakondajadanastozovempotovanjekada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebeshvatio samsam kolikokoliko možemože bitibiti uvredljivouvredljivo kadakada pokušavampokušavam dada nateramnateram nekoganekoga dada radiradi onoono štošto jaja hoćuiako znamznam dada trenutaktrenutak nijenije pravipravi ii dada tata osobaosoba nijenije spremnaspremna zapa čakčak ii ondaonda kadakada samsam tata osobaosoba jazovem poštovanjekada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebeshvatio sam kolikosam koliko možekoliko može bitimože biti uvredljivobiti uvredljivo kadauvredljivo kada pokušavamkada pokušavam dapokušavam da nateramda nateram nekoganateram nekoga danekoga da radida radi onoradi ono štoono što jašto ja hoćuiako znam daznam da trenutakda trenutak nijetrenutak nije pravinije pravi ipravi i dai da tada ta osobata osoba nijeosoba nije spremnanije spremna zapa čak ičak i ondai onda kadaonda kada samkada sam tasam ta osobata osoba jaja to zovem

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam žudeti za nekim drugačijim životom i mogao sam videti da je sve što me je okruživalo ustvari bilo poziv da rastem i da se razvijam. Danas, ja to zovem zrelost.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.