Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao


kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-oslobodio-sam-se-svega-to-nije-bilo-zdravo-za-mene-od-hrane-ljudi-stvari-situacija-i-svega-ostalog-to-me-vuklo-ka
Čarli Čaplinkadasamzaistapočeovoletisebeoslobodiosesvegatonijebilozdravozameneodhraneljudistvarisituacijaostalogmevuklokadnudaljemenesamogapočetkutozvaozdraviegoizamalidanasznamdaljubavpremasamomesebikada samsam zaistazaista počeopočeo voletivoleti sebesebe oslobodiooslobodio samsam sese svegasvega štošto nijenije bilobilo zdravozdravo zaza meneod hranesituacija ii svegasvega ostalogostalog štošto meme jeje vuklovuklo kaka dnudalje odod menemene samogau početkupočetku samzdravi egoizamali danasdanas znamznam dada jeljubav premaprema samomesamome sebikada sam zaistasam zaista počeozaista počeo voletipočeo voleti sebevoleti sebe oslobodiosebe oslobodio samoslobodio sam sesam se svegase svega štosvega što niješto nije bilonije bilo zdravobilo zdravo zazdravo za menesituacija i svegai svega ostalogsvega ostalog štoostalog što mešto me jeme je vukloje vuklo kavuklo ka dnudnu a daljea dalje oddalje od meneod mene samogau početku samsam to zvaoali danas znamdanas znam daznam da jeje to ljubavljubav prema samomeprema samome sebi

Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam žudeti za nekim drugačijim životom i mogao sam videti da je sve što me je okruživalo ustvari bilo poziv da rastem i da se razvijam. Danas, ja to zovem zrelost.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.