Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život. - Činija Citata

Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.


kada-sam-imao-pet-godina-majka-mi-rekla-da-srea-klju-ivota-kada-sam-poao-u-kolu-pitali-su-me-elim-da-budem-kad-porastem-napisao-sam-srean-rekli-su
džon lenonkadasamimaopetgodinamajkamirekladasrećaključživotapoaokolupitalisumetaželimbudemkadporastemnapisao“srećan”reklinisamrazumeozadatakjaimodgovoriooninisurazumeliživotkada samsam imaoimao petpet godinamajka mimi jeje reklarekla dada jeje srećasreća ključključ životakada samsam pošaopošao uu školupitali susu meme štašta želimželim dada budembudem kadkad porastemnapisao samsam “srećan”rekli susu mimi dada nisamnisam razumeorazumeo zadatakja samsam imim odgovorioodgovorio dada onioni nisunisu razumelirazumeli životkada sam imaosam imao petimao pet godinamajka mi jemi je reklaje rekla darekla da jeda je srećaje sreća ključsreća ključ životakada sam pošaosam pošao upošao u školupitali su mesu me štame šta želimšta želim daželim da budemda budem kadbudem kad porastemnapisao sam “srećan”rekli su misu mi dami da nisamda nisam razumeonisam razumeo zadataka ja samja sam imsam im odgovorioim odgovorio daodgovorio da onida oni nisuoni nisu razumelinisu razumeli život

Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.