Kada pređe granicu bola duh ojača. Želje iz svakodnevnog života gube smisao i čovjek se pročišćava. Patnja dolazi od želje, a ne od bola.


kada-pree-granicu-bola-duh-ojaa-elje-iz-svakodnevnog-ivota-gube-smisao-i-ovjek-se-proiava-patnja-dolazi-od-elje-a-ne-od-bola
paulo koeljokadapređegranicuboladuhojačaŽeljeizsvakodnevnogživotagubesmisaočovjeksepročićavapatnjadolaziodželjenebolakada pređepređe granicugranicu bolabola duhduh ojačaŽelje iziz svakodnevnogsvakodnevnog životaživota gubegube smisaosmisao ii čovjekčovjek sese pročišćavapatnja dolazidolazi odod željene odod bolakada pređe granicupređe granicu bolagranicu bola duhbola duh ojačaŽelje iz svakodnevnogiz svakodnevnog životasvakodnevnog života gubeživota gube smisaogube smisao ismisao i čovjeki čovjek sečovjek se pročišćavapatnja dolazi oddolazi od željea ne odne od bolakada pređe granicu bolapređe granicu bola duhgranicu bola duh ojačaŽelje iz svakodnevnog životaiz svakodnevnog života gubesvakodnevnog života gube smisaoživota gube smisao igube smisao i čovjeksmisao i čovjek sei čovjek se pročišćavapatnja dolazi od željea ne od bolakada pređe granicu bola duhpređe granicu bola duh ojačaŽelje iz svakodnevnog života gubeiz svakodnevnog života gube smisaosvakodnevnog života gube smisao iživota gube smisao i čovjekgube smisao i čovjek sesmisao i čovjek se pročišćava

Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete.Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni.LJubav se sastoji od četiri stvari; od uzdaha, od jecaja, od želje za smrću i mnogo laži.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi.