Kada me ona voli, ne znam od čega živim. Ne jedem, zaboravljam da dišem i vrlo često umirem.


kada-me-ona-voli-ne-znam-od-ega-ivim-ne-jedem-zaboravljam-da-diem-i-vrlo-esto-umirem
matija bećkovićkadameonavolineznamodčegaživimnejedemzaboravljamdadiemvrločestoumiremkada meme onaona voline znamznam odod čegačega živimne jedemzaboravljam dada dišemdišem ii vrlovrlo čestočesto umiremkada me oname ona voline znam odznam od čegaod čega živimzaboravljam da dišemda dišem idišem i vrloi vrlo čestovrlo često umiremkada me ona voline znam od čegaznam od čega živimzaboravljam da dišem ida dišem i vrlodišem i vrlo čestoi vrlo često umiremne znam od čega živimzaboravljam da dišem i vrloda dišem i vrlo čestodišem i vrlo često umirem

ah ona me je terala da idem u box ja iso ma nek me udara nek me boli… al da znam da me ona voliKako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Ne znam gde da pobegnem da mi bude lakše, možda ovde… tri godine volim ženu koju ne smem, voli i ona mene ali smo siti skrivanja i Ona i Ja,rastajemo se ...Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli.