Kada me odbiju, umesto da se povučem,  ja na to gledam kao da mi neko svira trubu u uho kako bi me probudio i naveo da nastavim.


kada-me-odbiju-umesto-da-se-povuem-ja-na-to-gledam-kao-da-mi-neko-svira-trubu-u-uho-kako-bi-me-probudio-i-naveo-da-nastavim
silvester stalonekadameodbijuumestodasepovučem janatogledamkaominekosviratrubuuhokakobiprobudionaveonastavimkada meme odbijuumesto dada sese povučem ja nagledam kaokao dada mimi nekoneko svirasvira trubutrubu uu uhouho kakokako bibi meme probudioprobudio ii naveonaveo dada nastavimkada me odbijuumesto da seda se povučemna to gledamgledam kao dakao da mida mi nekomi neko sviraneko svira trubusvira trubu utrubu u uhou uho kakouho kako bikako bi mebi me probudiome probudio iprobudio i naveoi naveo danaveo da nastavimumesto da se povučem ja na to gledamna to gledam kaogledam kao da mikao da mi nekoda mi neko svirami neko svira trubuneko svira trubu usvira trubu u uhotrubu u uho kakou uho kako biuho kako bi mekako bi me probudiobi me probudio ime probudio i naveoprobudio i naveo dai naveo da nastavim ja na to gledam kaona to gledam kao dagledam kao da mi nekokao da mi neko svirada mi neko svira trubumi neko svira trubu uneko svira trubu u uhosvira trubu u uho kakotrubu u uho kako biu uho kako bi meuho kako bi me probudiokako bi me probudio ibi me probudio i naveome probudio i naveo daprobudio i naveo da nastavim

Sumnjam u sebe. Imam nesigurnosti. Imam strah od neuspeha. Dešavaju se noći kada dođem u arenu i pomislim: “Leđa me bole, kolena me bole, stopala me bole i ne mogu da nastavim, samo bih hteo da odmorim malo.” Svi mi sumnjamo u sebe, to je neosporivo, međutim to ne znači da se treba predati tim sumnjama. Treba ih prihvatiti.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.ah ona me je terala da idem u box ja iso ma nek me udara nek me boli… al da znam da me ona voliKada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam