Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove.


kada-me-ljudi-upitaju-da-li-sam-iao-u-filmsku-kolu-odgovaram-da-sam-iao-na-filmove
kventin tarantinokadameljudiupitajudalisamiaofilmskukoluodgovaramnafilmovekada meme ljudiljudi upitajuupitaju dada lili samsam išaoišao uu filmskufilmsku školuodgovaram dada samsam išaoišao nana filmovekada me ljudime ljudi upitajuljudi upitaju daupitaju da lida li samli sam išaosam išao uišao u filmskuu filmsku školuodgovaram da samda sam išaosam išao naišao na filmovekada me ljudi upitajume ljudi upitaju daljudi upitaju da liupitaju da li samda li sam išaoli sam išao usam išao u filmskuišao u filmsku školuodgovaram da sam išaoda sam išao nasam išao na filmovekada me ljudi upitaju dame ljudi upitaju da liljudi upitaju da li samupitaju da li sam išaoda li sam išao uli sam išao u filmskusam išao u filmsku školuodgovaram da sam išao nada sam išao na filmove

Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Sigurni je umro od starosti, a oprezni mu išao na pogreb!Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.