Kada ljudi strahuju od vlasti, u pitanju je diktatura. Kada vlast strahuje od naroda, radi se o slobodi.


kada-ljudi-strahuju-od-vlasti-u-pitanju-diktatura-kada-vlast-strahuje-od-naroda-radi-se-o-slobodi
tomas džefersonkadaljudistrahujuodvlastipitanjudiktaturavlaststrahujenarodaradiseslobodikada ljudiljudi strahujustrahuju odod vlastiu pitanjupitanju jeje diktaturakada vlastvlast strahujestrahuje odod narodaradi sese oo slobodikada ljudi strahujuljudi strahuju odstrahuju od vlastiu pitanju jepitanju je diktaturakada vlast strahujevlast strahuje odstrahuje od narodaradi se ose o slobodikada ljudi strahuju odljudi strahuju od vlastiu pitanju je diktaturakada vlast strahuje odvlast strahuje od narodaradi se o slobodikada ljudi strahuju od vlastikada vlast strahuje od naroda

Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je neverovati nikome.Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je da nikome ne verujete.Jedna od neverovatnih stvari kada su u pitanju ljudi je da nezamisljivo često postane realnost.Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim.Mudar je onaj ko ne strahuje niti se nada od neizvesnih događaja u budućnosti.