Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ... - Činija Citata

Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...


kada-ljudi-odu-od-tebe-pusti-ih-neka-idu-tvoja-sudbina-nikada-nije-vezana-za-nekoga-ko-te-napusti-i-to-ne-znai-da-osoba-loa-nego-da-njena-uloga
kadaljudioduodtebepustiihnekaidutvojasudbinanikadanijevezanazanekogakotenapustitoneznačidaosobaloanegonjenaulogakada ljudiljudi oduodu odod tebepusti ihih nekaneka idutvoja sudbinasudbina nikadanikada nijenije vezanavezana zaza nekoganekoga koko tete napustine značiznači dada jeta osobaosoba lošanego dada jeje njenanjena ulogaulogakada ljudi oduljudi odu ododu od tebepusti ih nekaih neka idutvoja sudbina nikadasudbina nikada nijenikada nije vezananije vezana zavezana za nekogaza nekoga konekoga ko teko te napustii to nene znači daznači da jeda je taje ta osobata osoba lošanego da jeda je njenaje njena uloganjena uloga

Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti.Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.