Kada ja prodam alkohol to nazivaju švercanom robom, a kad ga prodaje gospoda na Lake Shore Driveu aveniji onda je to gostoprimstvo. - Činija Citata

Kada ja prodam alkohol to nazivaju švercanom robom, a kad ga prodaje gospoda na Lake Shore Driveu aveniji onda je to gostoprimstvo.


kada-ja-prodam-alkohol-to-nazivaju-vercanom-robom-a-kad-ga-prodaje-gospoda-na-lake-shore-driveu-aveniji-onda-to-gostoprimstvo
al kaponekadajaprodamalkoholtonazivajuvercanomrobomkadgaprodajegospodanalakeshoredriveuavenijiondagostoprimstvokada jaja prodamprodam alkoholnazivaju švercanomšvercanom robomkad gaga prodajeprodaje gospodagospoda nana lakelake shoreshore driveudriveu avenijiaveniji ondaonda jekada ja prodamja prodam alkoholalkohol to nazivajunazivaju švercanom roboma kad gakad ga prodajega prodaje gospodaprodaje gospoda nagospoda na lakena lake shorelake shore driveushore driveu avenijidriveu aveniji ondaaveniji onda jeje to gostoprimstvokada ja prodam alkoholprodam alkohol to nazivajualkohol to nazivaju švercanoma kad ga prodajekad ga prodaje gospodaga prodaje gospoda naprodaje gospoda na lakegospoda na lake shorena lake shore driveulake shore driveu avenijishore driveu aveniji ondadriveu aveniji onda jeonda je to gostoprimstvoja prodam alkohol to nazivajuprodam alkohol to nazivaju švercanomalkohol to nazivaju švercanom roboma kad ga prodaje gospodakad ga prodaje gospoda naga prodaje gospoda na lakeprodaje gospoda na lake shoregospoda na lake shore driveuna lake shore driveu avenijilake shore driveu aveniji ondashore driveu aveniji onda jeaveniji onda je to gostoprimstvo

Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek.Vi se žalite na ljubav ovo ono, a to što ja ne znam kojim lakom nokte da nalakiram to nema veze jel? :)