Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. - Činija Citata

Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao.


kada-izgubi-nadu-i-pomo-ljudsku-potrai-od-boga-samog-i-dobie-otkuda-se-nisi-nadao-zamiljao
otac tadejkadaizgubinadupomoćljudskupotražiodbogasamogdobićeotkudasenisinadaozamiljaokada izgubišizgubiš nadunadu ii pomoćpomoć ljudskupotraži jeje odod bogaboga samogsamog ii dobićešdobićeš jeje otkudaotkuda sese nisinisi nadaonadao nini zamišljaokada izgubiš naduizgubiš nadu inadu i pomoći pomoć ljudskupotraži je odje od bogaod boga samogboga samog isamog i dobićeši dobićeš jedobićeš je otkudaje otkuda seotkuda se nisise nisi nadaonisi nadao ninadao ni zamišljaokada izgubiš nadu iizgubiš nadu i pomoćnadu i pomoć ljudskupotraži je od bogaje od boga samogod boga samog iboga samog i dobićešsamog i dobićeš jei dobićeš je otkudadobićeš je otkuda seje otkuda se nisiotkuda se nisi nadaose nisi nadao ninisi nadao ni zamišljaokada izgubiš nadu i pomoćizgubiš nadu i pomoć ljudskupotraži je od boga samogje od boga samog iod boga samog i dobićešboga samog i dobićeš jesamog i dobićeš je otkudai dobićeš je otkuda sedobićeš je otkuda se nisije otkuda se nisi nadaootkuda se nisi nadao nise nisi nadao ni zamišljao

Nekog tako zamišljaš i zamišljaš citavog života, pa kad ga sretneš odjednom shvatiš da ga nisi zamišljao dovoljno dobro.Ne traži ni od koga ono što i sam nisi spreman dati.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Svako od nas se nada da će njegovo znanje i talenat koristiti nečemu većem od samog plaćanja računa.Kada ljudi strahuju od vlasti, u pitanju je diktatura. Kada vlast strahuje od naroda, radi se o slobodi.