Kada bi ti ponudili zlatan pehar sa najboljim vinom i rekli: Pij, no znaj, na dnu je škorpija, da li bi pio? U svakom peharu zemaljske slasti nalazi se škorpija. Uz to, nažalost, ti pehari su toliko plitki da su škorpije jako blizu usana. - Činija Citata

Kada bi ti ponudili zlatan pehar sa najboljim vinom i rekli: Pij, no znaj, na dnu je škorpija, da li bi pio? U svakom peharu zemaljske slasti nalazi se škorpija. Uz to, nažalost, ti pehari su toliko plitki da su škorpije jako blizu usana.


kada-bi-ti-ponudili-zlatan-pehar-najboljim-vinom-i-rekli-pij-no-znaj-na-dnu-korpija-da-li-bi-pio-u-svakom-peharu-zemaljske-slasti-nalazi-se-korpija
nikolaj velimirovićkadabitiponudilizlatanpeharnajboljimvinomreklipijnoznajnadnukorpijadalipiosvakompeharuzemaljskeslastinalazisekorpijauztonažalostpeharisutolikoplitkikorpijejakoblizuusanakada bibi titi ponudiliponudili zlatanzlatan peharpehar sasa najboljimnajboljim vinomvinom ii reklino znajna dnudnu jeje škorpijada lili bibi piou svakomsvakom peharupeharu zemaljskezemaljske slastislasti nalazinalazi sese škorpijati peharipehari susu tolikotoliko plitkiplitki dada susu škorpiješkorpije jakojako blizublizu usanakada bi tibi ti ponudiliti ponudili zlatanponudili zlatan peharzlatan pehar sapehar sa najboljimsa najboljim vinomnajboljim vinom ivinom i reklina dnu jednu je škorpijada li bili bi piou svakom peharusvakom peharu zemaljskepeharu zemaljske slastizemaljske slasti nalazislasti nalazi senalazi se škorpijati pehari supehari su tolikosu toliko plitkitoliko plitki daplitki da suda su škorpijesu škorpije jakoškorpije jako blizujako blizu usana

Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.Kad bi se spalio u ime gladnih prvo bi ti gladni rekli da si idiot: zašto si se spaljivao kad si bio sit?Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.Od velike važnosti je da pronađeš neprijateljske špijune koji su došli da te špijuniraju i da ih podmitiš kako bi ti služili. Daj im instrukcije i pobrini se za njih.