Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio dragulj


kada-bi-svako-od-nas-bio-covek-onda-bi-i-svaki-kamen-bio-dragulj
kadabisvakoodnasbiocovekondasvakikamendraguljkada bibi svakosvako odod nasnas biobio covekonda bibi ii svakisvaki kamenkamen biobio draguljkada bi svakobi svako odsvako od nasod nas bionas bio covekonda bi ibi i svakii svaki kamensvaki kamen biokamen bio draguljkada bi svako odbi svako od nassvako od nas biood nas bio covekonda bi i svakibi i svaki kameni svaki kamen biosvaki kamen bio draguljkada bi svako od nasbi svako od nas biosvako od nas bio covekonda bi i svaki kamenbi i svaki kamen bioi svaki kamen bio dragulj

Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti.Život nam ne bi bio potreban, kad bi bio jasan.Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan.