Kada bi se ukinuo Grand, 99% devojaka na Facebook-u ne bi znalo šta da stavi za status…


kada-bi-se-ukinuo-grand-99-devojaka-na-facebooku-ne-bi-znalo-da-stavi-za-status
kadabiseukinuogrand99devojakanafacebookuneznalotadastavizastatus…kada bibi sese ukinuoukinuo grand99% devojakadevojaka nane bibi znaloznalo štašta dada stavistavi zaza status…kada bi sebi se ukinuose ukinuo grand99% devojaka nane bi znalobi znalo štaznalo šta dašta da stavida stavi zastavi za status…kada bi se ukinuobi se ukinuo grandne bi znalo štabi znalo šta daznalo šta da stavišta da stavi zada stavi za status…kada bi se ukinuo grandne bi znalo šta dabi znalo šta da staviznalo šta da stavi zašta da stavi za status…

Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...Kada bi na zemlji sve bilo razumno, ništa se ne bi dogodilo.Kada bi sve štamparije odlučile da ne štampaju ništa što bi uvredilo nekoga drugog - malo bi se stvari ikada odštampalo.Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...Popularnost ne bi smela da bude merilo prilikom izbora. Kada bi ona bila merilo onda bi Paja patak i Mapetovci sedeli u senatu.Zašto se ulične korpe za otpatke ne podignu na visinu koševa za košarku? Bila bi to provokacija kojoj nitko od naše košarkaške nacije ne bi odolio. Koševi bi bili puni, a grad čist.