Kada bi se nirnberški zakoni primijenili, tada bi svaki američki predsjednik nakon Drugog svjetskog rata trebao biti obješen.


kada-bi-se-nirnberki-zakoni-primijenili-tada-bi-svaki-ameriki-predsjednik-nakon-drugog-svjetskog-rata-trebao-biti-obje
noam Čomskikadabisenirnberkizakoniprimijenilitadasvakiameričkipredsjedniknakondrugogsvjetskogratatrebaobitiobjeenkada bibi sese nirnberškinirnberški zakonizakoni primijenilitada bibi svakisvaki američkiamerički predsjednikpredsjednik nakonnakon drugogdrugog svjetskogsvjetskog ratarata trebaotrebao bitibiti obješenkada bi sebi se nirnberškise nirnberški zakoninirnberški zakoni primijenilitada bi svakibi svaki američkisvaki američki predsjednikamerički predsjednik nakonpredsjednik nakon drugognakon drugog svjetskogdrugog svjetskog ratasvjetskog rata trebaorata trebao bititrebao biti obješenkada bi se nirnberškibi se nirnberški zakonise nirnberški zakoni primijenilitada bi svaki američkibi svaki američki predsjedniksvaki američki predsjednik nakonamerički predsjednik nakon drugogpredsjednik nakon drugog svjetskognakon drugog svjetskog ratadrugog svjetskog rata trebaosvjetskog rata trebao bitirata trebao biti obješenkada bi se nirnberški zakonibi se nirnberški zakoni primijenilitada bi svaki američki predsjednikbi svaki američki predsjednik nakonsvaki američki predsjednik nakon drugogamerički predsjednik nakon drugog svjetskogpredsjednik nakon drugog svjetskog ratanakon drugog svjetskog rata trebaodrugog svjetskog rata trebao bitisvjetskog rata trebao biti obješen

Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet.Inter arma (enim) silent leges. – Za rata (naime) zakoni šute.Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.Da su Nirnberški zakoni primenjivani, svaki posleratni Američki predsednik bi bio obešen.Mi možemo, na primer, biti prilično uvereni da će biti sveta bez rata ili da neće nikako biti sveta. U najmanju ruku sveta koji je naseljen bilo kakvim stvorenjima osim bakterija i buba sa pokojim ostatkom ostalih.Sve dok su zakoni neophodni za čoveka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.