Kada bi na zemlji sve bilo razumno, ništa se ne bi dogodilo.


kada-bi-na-zemlji-sve-bilo-razumno-se-ne-bi-dogodilo
kadabinazemljisvebilorazumnonitasenedogodilokada bibi nana zemljizemlji svesve bilobilo razumnoništa sese nene bibi dogodilokada bi nabi na zemljina zemlji svezemlji sve bilosve bilo razumnoništa se nese ne bine bi dogodilokada bi na zemljibi na zemlji svena zemlji sve bilozemlji sve bilo razumnoništa se ne bise ne bi dogodilokada bi na zemlji svebi na zemlji sve bilona zemlji sve bilo razumnoništa se ne bi dogodilo

Kad bi na zemlji bilo sve razumno, ne bi se ništa događalo.Kada bi sve štamparije odlučile da ne štampaju ništa što bi uvredilo nekoga drugog - malo bi se stvari ikada odštampalo.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Kada ne bi bilo žena, dijamant bi bio samo običan kamenčić.Kada ne bi bilo žena, dijamant bi bio samo običan kamenčić!