Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem tone do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru. - Činija Citata

Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem tone do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru.


kada-baci-u-vodu-kamen-on-najbrim-putem-tone-do-dna-tako-to-i-kada-ovek-ima-neki-cilj-neku-nameru
herman hesekadabacivodukamenonnajbržimputemtonedodnatakotokadačovekimanekiciljnekunamerukada bacišbaciš uu voduvodu kamenon najbržimnajbržim putemputem tonetone dodo dnatako jei kadakada čovekčovek imaima nekineki ciljneku namerukada baciš ubaciš u voduu vodu kamenon najbržim putemnajbržim putem toneputem tone dotone do dnaje to ii kada čovekkada čovek imačovek ima nekiima neki ciljkada baciš u vodubaciš u vodu kamenon najbržim putem tonenajbržim putem tone doputem tone do dnatako je to ije to i kadai kada čovek imakada čovek ima nekičovek ima neki ciljkada baciš u vodu kamenon najbržim putem tone donajbržim putem tone do dnatako je to i kadaje to i kada čoveki kada čovek ima nekikada čovek ima neki cilj

Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Zakačim slučajno lika sinoć u diskoteci. Na to će on meni: Imaš li neki problem? Ja mu ispričam i zaplakosmo obojica.