Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost.


kad-ovek-sedi-jedan-sat-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost
albert ajnštajnkadčoveksedijedansatlepomdevojkomtovamsečinikaominutalinekajednuminutunavrućojpećidužeodjednogsatatorelativnostkad čovekčovek sedisedi jedanjedan satsat sasa lepomlepom devojkomvam sese činičini kaokao minutali nekaneka sedisedi jednujednu minutuminutu nana vrućojvrućoj pećipeći –je dužeduže odod jednogjednog sataje relativnostkad čovek sedičovek sedi jedansedi jedan satjedan sat sasat sa lepomsa lepom devojkomvam se činise čini kaočini kao minutali neka sedineka sedi jednusedi jednu minutujednu minutu naminutu na vrućojna vrućoj pećivrućoj peći –– to jeje duže odduže od jednogod jednog sata

Kad čoek sedi jedan sat s lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata: To je relativnost.Sretan je onaj čovek koji sedi u svojoj kući.Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...Pad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine.