Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.


kad-mi-bilo-teko-pominjao-sam-njeno-ime-kao-u-molitvidobar-ovjek-i-lijepa-ena-ali-ono-to-samo-za-mene-to-sam-sam-stvorio-ak-i-da-imala-velikih
meša selimovićkadmibilotekopominjaosamnjenoimekaomolitvidobarčovjeklijepaženaalionotosamozamenetostvorioČakdaimalavelikihmanajaihnebihznaopotrebnasavrenamogudopustitibudekad mimi jeje bilobilo teškopominjao samsam njenonjeno imeime kaokao uje čovjeki lijepalijepa ženaali onoono štošto jeje samosamo zaza menesam samsam stvorioČak ii dada jeje imalaimala velikihvelikih manaja ihih nene bihmi jeje savršenai nene mogumogu dopustitidopustiti dane budekad mi jemi je biloje bilo teškopominjao sam njenosam njeno imenjeno ime kaoime kao ui lijepa ženaali ono štoono što ješto je samoje samo zasamo za menesam sam stvorioČak i dai da jeda je imalaje imala velikihimala velikih manaja ih neih ne bihmi je savršenai ne mogune mogu dopustitimogu dopustiti dada to ne

Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.