Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.


kad-mi-bilo-teko-pominjao-sam-njeno-ime-kao-u-molitvidobar-ovjek-i-lijepa-ena-ali-ono-to-samo-za-mene-to-sam-sam-stvorio-ak-i-da-imala-velikih
meša selimovićkadmibilotekopominjaosamnjenoimekaomolitvidobarčovjeklijepaženaalionotosamozamenetostvorioČakdaimalavelikihmanajaihnebihznaopotrebnasavrenamogudopustitibudekad mimi jeje bilobilo teškopominjao samsam njenonjeno imeime kaokao uje čovjeki lijepalijepa ženaali onoono štošto jeje samosamo zaza menesam samsam stvorioČak ii dada jeje imalaimala velikihvelikih manaja ihih nene bihmi jeje savršenai nene mogumogu dopustitidopustiti dane budekad mi jemi je biloje bilo teškopominjao sam njenosam njeno imenjeno ime kaoime kao ui lijepa ženaali ono štoono što ješto je samoje samo zasamo za menesam sam stvorioČak i dai da jeda je imalaje imala velikihimala velikih manaja ih neih ne bihmi je savršenai ne mogune mogu dopustitimogu dopustiti dada to ne

Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila – i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.