Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi. - Činija Citata

Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi.


kad-bi-ena-mogla-birati-da-li-da-o-njenom-prestupu-sudi-muki-ili-enski-sud-za-svog-bi-suca-sigurno-izabrala-prvi
imanuel kantkadbiženamoglabiratidalinjenomprestupusudimukiiliženskisudzasvogsucasigurnoizabralaprvikad bibi ženažena moglamogla biratibirati dada lili dada oo njenomnjenom prestupuprestupu sudisudi muškimuški iliili ženskiženski sudza svogsvog bibi sucasuca sigurnosigurno izabralaizabrala prvikad bi ženabi žena moglažena mogla biratimogla birati dabirati da lida li dali da oda o njenomo njenom prestupunjenom prestupu sudiprestupu sudi muškisudi muški ilimuški ili ženskiili ženski sudza svog bisvog bi sucabi suca sigurnosuca sigurno izabralasigurno izabrala prvikad bi žena moglabi žena mogla biratižena mogla birati damogla birati da libirati da li dada li da oli da o njenomda o njenom prestupuo njenom prestupu sudinjenom prestupu sudi muškiprestupu sudi muški ilisudi muški ili ženskimuški ili ženski sudza svog bi sucasvog bi suca sigurnobi suca sigurno izabralasuca sigurno izabrala prvikad bi žena mogla biratibi žena mogla birati dažena mogla birati da limogla birati da li dabirati da li da oda li da o njenomli da o njenom prestupuda o njenom prestupu sudio njenom prestupu sudi muškinjenom prestupu sudi muški iliprestupu sudi muški ili ženskisudi muški ili ženski sudza svog bi suca sigurnosvog bi suca sigurno izabralabi suca sigurno izabrala prvi

Ništa ne upropasti ljubav koliko muškarčeva preterana dobrota: da vas žena voli ženski, morate sa njom postupati muški.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Kad bi ona bila pahuljica, ja bih sigurno bio januar. I ne bi nas mogli zamisliti jedno bez drugoga.