Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac! - Činija Citata

Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac!


jue-jedan-roditelj-zavapio-na-roditeljskom-sastanku-dajte-mi-dobro-dete-pa-ete-videti-kakav-sam-ja-otac
duško radovićjučejedanroditeljzavapionaroditeljskomsastankudajtemidobrodetepaćetevidetikakavsamjaotacjuče jeje jedanjedan roditeljroditelj zavapiozavapio nana roditeljskomroditeljskom sastankudajte mimi dobrodobro detepa ćetećete videtivideti kakavkakav samsam jaja otacjuče je jedanje jedan roditeljjedan roditelj zavapioroditelj zavapio nazavapio na roditeljskomna roditeljskom sastankudajte mi dobromi dobro detepa ćete videtićete videti kakavvideti kakav samkakav sam jasam ja otacjuče je jedan roditeljje jedan roditelj zavapiojedan roditelj zavapio naroditelj zavapio na roditeljskomzavapio na roditeljskom sastankudajte mi dobro detepa ćete videti kakavćete videti kakav samvideti kakav sam jakakav sam ja otacjuče je jedan roditelj zavapioje jedan roditelj zavapio najedan roditelj zavapio na roditeljskomroditelj zavapio na roditeljskom sastankupa ćete videti kakav samćete videti kakav sam javideti kakav sam ja otac

Dajte mi dete na osam godina i ono će biti večiti boljševik.Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.Ona se verovatno tačno seća na kom smo se sastanku poljubili. Ja, priznajem, ne. Jer svoj zivot sam poceo da brojim tek od toga poljupca pa nadalje.Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovde postoji i postojaće na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Betoven.Dajte mi šest sati da srušim drvo i ja cu provesti prvih cetiri oštreci sjekiru.Pred nosom mi je život kakav bi trebao biti, a ja se osećam kao u zatvoru.